– REGULAMIN –
  1.  Organizatorami SDA Kids Camp w terminie 29 lipca -7 sierpnia 2019 są:
   Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, z siedzibą przy ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja oraz Street Dance Academy Michał Czyżewski, z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 5/21, 54-129 we Wrocławiu, zwani dalej Organizatorami.
  2. Każda osoba dalej zwana Uczestnikiem zgłaszająca się na SDA Kids Camp oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała w całości poniższy regulamin i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenia składa ich rodzic lub opiekun prawny.
  3.  Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi rezerwacji miejsca. Gwarancją rezerwacji miejsca w SDA Kids Camp jest uregulowanie:
   a. w cenie promocyjnejnormalnej bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, wyżywienia, sal itp.) w wysokości 500 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdakidscamp.pl
  4.  Warunkiem uczestnictwa w SDA Kids Camp jest:
   a. uiszczenie w cenie promocyjnej i normalnejbezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, wyżywienia, sal itp.) w wysokości 500 zł (niezależnie od wykupionej opcji) w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdakidscamp.pl
   b. zapłacenie pozostałej kwoty do dnia  5 lipca 2019
   c. przekazanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej do dnia  5 lipca 2019 roku (karta zostanie wysłana do uczestnika drogą mailową na adres podany podczas zgłoszenia).

W przypadku niedotrzymania przynajmniej jednego z w/w warunków uczestnictwa Uczestnik może zostać skreślony z listy osób biorących udział w SDA Kids Camp, a Organizator zachowuje prawo do zatrzymania wpłaconych środków. Organizator powiadomi o ewentualnym skreśleniu z listy drogą emaliową na adres podany podczas zgłoszenia.

  1.  Wysokość opłaty rezerwacyjnej oraz całkowitej opłaty za uczestnictwo uzależniona jest od terminu zapisania się przez formularz znajdujący się na stronie sdakidscamp.pl – Zapisy:
   a. Cena promocyjna: od dnia  23 lutego 2019 roku do dnia 27 maja 2019 roku (włącznie) lub do wyczerpania miejsc promocyjnych (30 miejsc) cena udziału w SDA Kids Camp wynosi 1469 zł (opcja ‘Full Pass z dojazdem’), 1369 zł (opcja ‚Full Pass bez dojazdu’)
   b. Cena normalna: od dnia 28 maja 2019 roku do wyczerpania miejsc, cena udziału w SDA Kids Camp wynosi 1569 zł (opcja ‘Full Pass z dojazdem’), 1449 zł (opcja ‚Full Pass bez dojazdu’).
  2.  Uczestnicy podczas rejestracji przez stronę sdakidscamp.pl mają do wyboru:
   a. Opcja Full Pass z dojazdem zawiera:
   zakwaterowanie,
   wyżywienie,
   • ubezpieczenie,
   • 2-4 zajęcia taneczne dziennie + praktisy,
   • wieczorne atrakcje – eventy,
   • opiekę zapewnioną przez osoby wykwalifikowane,
   • relację Video z warsztatów,
   • przejazd ze Złotoryi przez Wrocław do Różanki w dniu 29 lipca oraz powrót z Różanki przez Wrocław do Złotoryi w dniu 7 sierpnia (tylko przy zebraniu odpowiedniej liczby osób).
   Wydarzenie zgłaszane do Kuratorium Oświaty.
   b. Opcja Full Pass bez dojazdu zawiera:
   zakwaterowanie,
   wyżywienie,
   • ubezpieczenie,
   • 2-4 zajęcia taneczne dziennie + praktisy,
   • wieczorne atrakcje – eventy,
   • opiekę zapewnioną przez osoby wykwalifikowane,
   • relację Video z warsztatów,
   Wydarzenie zgłaszane do Kuratorium Oświaty.
  3.  Przelewy należy przesyłać na konto zgodnie z poniższymi danymi:
   Numer konta: 87 1240 6410 1111 0010 6820 4023
   Adresat: Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD
   Adres: Gwarków 21, 59-500 Złotoryja
   Tytułem: Opłata za warsztaty taneczne 29 lipiec -7 sierpień 2019, imię i nazwisko
   (Np. Opłata za warsztaty taneczne 29 lipca-7 sierpień 2019, Jan Kowalski).
   Datą uiszczenia opłaty jest data uznania środków na rachunku Organizatora.
  4.  Podczas SDA Kids Camp w szczególności podczas zajęć zabrania się spożywania oraz posiadania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających uznawanych przez polskie prawo jako nielegalne. Zabronione jest również narażanie zdrowia i życia swojego lub innych uczestników, opiekunów, organizatorów i instruktorów SDA Kids Camp. W przypadku osób nieletnich zabrania się również palenia jak i/lub posiadania artykułów tytoniowych. Uczestnicy znajdujący się pod wpływem w/w środków nie zostaną wpuszczone na salę, jak również mogą zostać pozbawione dalszego uczestnictwa przez organizatora.
  5.  Cisza nocna podczas SDA Kids Camp obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, przy założeniu, że o godzinie 22:00 wszyscy uczestnicy powinni znajdować się w pokojach. W przypadku imprez zorganizowanych przez opiekunów, instruktorów, organizatorów itd. cisza nocna może zostać przesunięta o czym uczestnicy zostaną powiadomieni. W hotelu/hostelu/schronisku przebywają również inni goście i należy uszanować ich czas na wypoczynek.
  6.  W czasie SDA Kids Camp obowiązuję kulturalne zachowanie wobec wszystkich osób. Zabrania się stosowania agresji, przemocy psychicznej oraz fizycznej.
  7.  Wszyscy uczestnicy SDA Kids Camp są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie oraz do stosowanie się do poleceń wychowawców, kierownika, organizatorów lub liderów grup (w przypadku osób pełnoletnich).
  8.  Podczas SDA Kids Camp z zajęć zwolnieni są chorzy po wcześniejszym ustaleniu tego z opiekunem grupy/wychowawcą i powiadomieniu instruktora prowadzącego.
  9.  Każdy z uczestników SDA Kids Camp zobowiązany jest do poszanowania mienia organizatorów, jak również mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia oraz noclegi. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo sam Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
  10.  Każdy z uczestników SDA Kids Camp zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia, spotkania organizacyjne itd.
  11.  Uczestnik SDA Kids Camp zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport /aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty.
  12.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste sprzęt elektroniczny, sportowy, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas warsztatów.
  13.  Uczestnik SDA Kids Camp powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
  14.  W przypadku naruszenia regulaminu:
   a. uczestnik może dostać upomnienie słowne;
   b. zostanie wykonany telefon do rodzica lub opiekuna;
   c. uczestnik może zostać wykluczony z wszystkich zajęć na okres jednego dnia;
   d. uczestnik może zostać usunięty z warsztatów oraz hotelu/hostelu na własny lub rodziców/opiekuna prawnego koszt.
   Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z Organizatorem, w tym do odbierania telefonów od Organizatora na podany przez siebie numer do kontaktu i zapewnienia współdziałania w wypadkach tego wymagających.
  15.  W przypadku złamania regulaminu w punkcie 8, uczestnik zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z SDA Kids Camp na warunkach opisanych w punkcie 21. W sytuacji osoby pełnoletniej o wykroczeniu zostaje powiadomiona policja.
  16.  W sytuacji gdy uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatorów, instruktorów czy wychowawców uczestnik zostanie usunięty z SDA Kids Camp na warunkach opisanych w punkcie 21.
  17.  Usunięcie uczestnika z SDA Kids Camp wiąże się z jednoczesnym jego wydaleniem z hostelu/hotelu/ośrodka. O wydaleniu Uczestnika niepełnoletniego zostanie niezwłocznie poinformowany rodzic lub opiekun prawny na numer telefonu podany w zgłoszeniu. W takim przypadku organizator nie zapewnia transportu do miejsca zamieszkania. Powrót do miejsca zamieszkania uczestnika odbywa się na koszt własny uczestnika, tj. na koszt rodziców lub opiekunów prawnych dla osoby niepełnoletniej lub w przypadku osoby pełnoletniej uczestnik sam poniesienie koszt powrotu do miejsca zamieszkania. Organizator w przypadku usunięcia uczestnika z SDA Kids Camp nie zwraca wpłaconych środków – pobyt uczestnika uważa się za zrealizowany w całości i uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
  18.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas zapisów przez stronę sdakidscamp.pl.
  19.  Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia lub organizator ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się oraz wyproszenia z Sali osób zakłócających przebieg zajęć.
  20.  Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody organizatora i/lub Instruktorów jest zabronione.Wszelkie treści utrwalone bez zgody organizatora zostaną trwale przez uczestnika lub organizatora usunięte. W przypadku, gdy uczestnik rozpowszechnia, posiada i/lub w inny sposób narusza prawa do własności intelektualnej w szczególności stworzonych przez Instruktorów biorących udział w SDA Kids Camp choreografii, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do uiszczenia kary w wysokości stu złotych za każde rozpoczęte 10 sekund utrwalonej bez zgody organizatora treści.
  21.   W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora SDA Kids Camp zostaną odwołane lub skrócone, organizator zobowiązuje się zwrócić kwotę za niewykorzystanie dni udziału w SDA Kids Camp uczestnikowi po pomniejszeniu jej o poniesione koszty, które nie stanowią jego wynagrodzenia (w szczególności są to transport, ubezpieczenie, opłaty gwarantowane instruktorów, opłata noclegowa, itp.). Za przyczyny niezależne od organizatora w szczególności uważa się wszelkie stany natury i wpływy sił wyższych określane powszechnie za co najmniej trudne do przewidzenia jak między innymi: pożar, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, obsuwanie się ziemi, grad, upadek pojazdu powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, wojna, rewolucja, stan wojenny, klęska żywiołowa.
  22.  W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 1 czerwca 2019 roku organizator zwraca jedynie 50% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 1 lipca 2019 roku organizator zwraca jedynie 25% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji po 1 lipca 2019 roku – organizator nie przewiduje żadnych zwrotów.
  23.  Organizator zobowiązuje się do zorganizowania w 2-4 zajęć dziennie podczas SDA Kids Camp. Z przyczyn niezależnych od Organizatora w tym w szczególności wymienionych w punkcie 24, gdy nie będzie możliwe przybycie zaproszonego instruktora i przeprowadzenie przez niego zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszonego instruktora przy zachowaniu gwarantowanych liczby zajęć dla grup oraz pakietów zajęć.
  24.  Uczestnik biorący udział w SDA Kids Camp jak i wydarzeniach organizowanych przez Organizatorów poprzez przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach, oświadcza wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
  25.  W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w terminie do dnia 5 lipca 2019. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone środki, na numer konta numer konta z którego dokonano zapłaty, w terminie 3 tygodni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu warsztatów. Oświadczenie o odwołaniu warsztatów zostanie przesłane uczestnikowi drogą mailową na podany przez niego adres w trakcie rejestracji.
  26.  Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Street Dance Academy Michał Czyżewski drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji.
  27.  Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD z siedzibą w Złotoryi (59-500), ul. Gwarków 21. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak firmie ubezpieczeniowej, operatorom transportowym, hotelom i innym podwykonawcom współtworzącym imprezę. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.