SDA Camp Kids & Youth 2024 – Summer Edition

kids new

Regulamin summer

Regulamin uczestnictwa w warsztatach
SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition | 1-10.08.2022 r.:
 

 1. Organizatorem SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition w terminie 1-10 sierpnia 2022 jest:
  Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, z siedzibą przy ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja, zwana dalej Organizatorem.
 2. Każda osoba dalej zwana Uczestnikiem zgłaszająca się na SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition oświadcza, że zapoznała się i zaakceptowała w całości poniższy regulamin wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag. W przypadku osób niepełnoletnich w/w oświadczenia składa ich rodzic lub opiekun prawny.
 3. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie stanowi rezerwacji miejsca. Gwarancją rezerwacji miejsca w SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, wyżywienia, sal itp.) w wysokości 700 zł w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdakidscamp.pl
 4. Warunkiem uczestnictwa w SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition jest:
 5. uiszczenie bezzwrotnej zaliczki (na poczet opłacenia noclegów, wyżywienia, sal itp.) w wysokości 700 zł w terminie do 4 dni roboczych od wysłania zgłoszenia przez formularz znajdujący się na stronie sdakidscamp.pl
  b. zapłacenie pozostałej kwoty w wysokości 1249 zł do dnia 5 lipca 2022 r
  c. przekazanie Organizatorowi wypełnionej karty kwalifikacyjnej do dnia 5 lipca 2022 roku (karta kwalifikacyjna zostanie wysłana e-mailowo po akceptacji przez Kuratorium Oświaty).
  W przypadku niedotrzymania przynajmniej jednego z w/w warunków uczestnictwa Uczestnik może zostać skreślony z listy osób biorących udział w SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition, a Organizator zachowuje prawo do zatrzymania wpłaconych środków. Organizator powiadomi o ewentualnym skreśleniu z listy drogą emaliową na adres podany podczas zgłoszenia.
 6. Uczestnicy podczas rejestracji przez stronę sdakidscamp.pl mają do wyboru:
  Opcja Full Pass bez dojazdu której koszt wynosi 1949 zł i zawiera:
   zakwaterowanie (9 dób hotelowych),
  • wyżywienie (3 posiłki dziennie),
  • ubezpieczenie,
  • 3 zajęcia taneczne dziennie + praktisy,
  • wieczorne atrakcje – eventy,
  • opiekę zapewnioną przez osoby wykwalifikowane,
  • codzienną relację video z warsztatów udostępnianych w social mediach (instagram, facebook),
 • środki dezynfekujące dostępne przy każdej z sal oraz w miejscach spotkań uczestników
  Wydarzenie zgłaszane do Kuratorium Oświaty.

Opcja Autokar SDA Camp – zostanie zorganizowana przy zebraniu odpowiedniej ilości uczestników (min. 35 osób) – szacunkowy koszt wynosi 150 zł/osoba. Przejazd w dniu 1 sierpnia Złotoryja -> Wrocław -> Różanka oraz w dniu 10 sierpnia Różanka -> Wrocław -> Złotoryja.

Kierownik warsztatów i opiekunowie przejmują opiekę nad uczestnikami przez cały okres warsztatów tj. od czasu zakwaterowania się u organizatora warsztatów oraz po zgłoszeniu się u kierownika warsztatów (zakwaterowanie odbywa się w dniu 1 sierpnia 2022 roku w godzinach 14:00-15:00) do czasu zakończenia się pobytu (w dniu 10 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00); opieka nie jest zagwarantowana w czasie podróży do miejsca warsztatów (nie dotyczy dodatkowej opcji autokaru SDA Camp) i z powrotem (opieka spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych). Uczestnik wraz z rodzicem/opiekunem prawnym lub wyznaczoną osobą posiadającą odpowiednie oświadczenie w dniu 1 sierpnia 2022 roku powinien zgłosić swoje przybycie u organizatora warsztatów oraz do kierownika warsztatów, którego dane zostaną przesłane drogą mailową na adres podany przy rejestracji. Warsztaty rozpoczynają się obiadem w dniu 1 sierpnia 2022 roku oraz kończą śniadaniem w dniu 10 sierpnia 2022 roku.

 1. Przelewy należy przesyłać na konto zgodnie z poniższymi danymi:
  Numer konta: 87 1240 6410 1111 0010 6820 4023
  Adresat: Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD
  Adres: Gwarków 21, 59-500 Złotoryja
  Tytułem: Opłata za warsztaty taneczne 1-10 sierpień 2022, imię i nazwisko
  (Np. Opłata za warsztaty taneczne 1-10 sierpień 2022, Jan Kowalski).
  Datą uiszczenia opłaty jest data uznania środków na rachunku Organizatora.
 2. Podczas SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition w szczególności podczas zajęć zabrania się spożywania oraz posiadania alkoholu oraz wszelkich środków odurzających uznawanych przez polskie prawo jako nielegalne. Zabronione jest również narażanie zdrowia i życia swojego lub innych uczestników, opiekunów, organizatorów i instruktorów SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition. W przypadku osób nieletnich zabrania się również palenia jak i/lub posiadania artykułów tytoniowych. Uczestnicy znajdujący się pod wpływem w/w środków nie zostaną wpuszczone na salę, jak również mogą zostać pozbawione dalszego uczestnictwa przez organizatora.
 3. Cisza nocna podczas SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, przy założeniu, że o godzinie 22:00 wszyscy uczestnicy powinni znajdować się w pokojach. W przypadku imprez zorganizowanych przez opiekunów, instruktorów, organizatorów itd. cisza nocna może zostać przesunięta o czym uczestnicy zostaną powiadomieni. W hotelu/hostelu/schronisku przebywają również inni goście i należy uszanować ich czas na wypoczynek.
 4. W czasie SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition obowiązuję kulturalne zachowanie wobec wszystkich osób. Zabrania się stosowania agresji, przemocy psychicznej oraz fizycznej.
 5. Wszyscy uczestnicy SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition są zobowiązani do uczestnictwa w organizowanych zajęciach ujętych w planie oraz do stosowanie się do poleceń wychowawców, kierownika, organizatorów lub liderów grup (w przypadku osób pełnoletnich).
 6. Podczas SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition z zajęć zwolnieni są chorzy po wcześniejszym ustaleniu tego z opiekunem grupy/wychowawcą i powiadomieniu instruktora prowadzącego.
 7. Każdy z uczestników SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition zobowiązany jest do poszanowania mienia organizatorów, jak również mienia miejsc, w których odbywają się zajęcia oraz noclegi. Za każde uszkodzenie mienia odpowiada finansowo sam Uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Każdy z uczestników SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia, spotkania organizacyjne itd.
 9. Uczestnik SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition zobowiązany jest zabrać ze sobą odpowiedni dowód tożsamości – paszport /aktualną legitymację szkolną/dowód osobisty.
 10. W przypadku ewentualnej kradzieży wartościowych przedmiotów pozostawionych przez uczestników warsztatów w ośrodku oraz na terenie ośrodka Uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi oraz na policję. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia warsztatów. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w pokojach bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę lub oddać do depozytu Wychowawcy, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w ośrodku lub na jego terenie rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ze sobą na salę lub oddania do depozytu), mimo zaleceń ze strony Organizatora.
 11. Uczestnik SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition powinien zaopatrzyć się w niezbędny ekwipunek (obuwie, ubrania, rzeczy osobiste).
 12. W przypadku naruszenia regulaminu:
  uczestnik może dostać upomnienie słowne;
  b. zostanie wykonany telefon do rodzica lub opiekuna;
  c. uczestnik może zostać wykluczony z wszystkich zajęć na okres jednego dnia;
  d. uczestnik może zostać usunięty z warsztatów oraz hotelu/hostelu na własny lub rodziców/opiekuna prawnego koszt.
  Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika zobowiązuje się do zapewnienia kontaktu z Organizatorem, w tym do odbierania telefonów od Organizatora na podany przez siebie numer do kontaktu i zapewnienia współdziałania w wypadkach tego wymagających.
 13. W przypadku złamania regulaminu w punkcie 7, uczestnik zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition na warunkach opisanych w punkcie 20. W sytuacji osoby pełnoletniej o wykroczeniu zostaje powiadomiona policja.
 14. W sytuacji gdy uczestnik nie stosuje się do poleceń organizatorów, instruktorów czy wychowawców uczestnik zostanie usunięty z SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition na warunkach opisanych w punkcie 20.
 15. Usunięcie uczestnika z SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition wiąże się z jednoczesnym jego wydaleniem z hostelu/hotelu/ośrodka. O wydaleniu Uczestnika niepełnoletniego zostanie niezwłocznie poinformowany rodzic lub opiekun prawny na numer telefonu podany w zgłoszeniu. W takim przypadku organizator nie zapewnia transportu do miejsca zamieszkania. Powrót do miejsca zamieszkania uczestnika odbywa się na koszt własny uczestnika, tj. na koszt rodziców lub opiekunów prawnych dla osoby niepełnoletniej lub w przypadku osoby pełnoletniej uczestnik sam poniesienie koszt powrotu do miejsca zamieszkania. Organizator w przypadku usunięcia uczestnika z SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition nie zwraca wpłaconych środków – pobyt uczestnika uważa się za zrealizowany w całości i uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie o czym uczestnicy zostaną poinformowani na adres email podany podczas zapisów przez stronę sdakidscamp.pl.
 17. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia lub organizator ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających się oraz wyproszenia z Sali osób zakłócających przebieg zajęć.
 18. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody organizatora i/lub Instruktorów jest zabronione. Wszelkie treści utrwalone bez zgody organizatora zostaną trwale przez uczestnika lub organizatora usunięte. W przypadku, gdy uczestnik rozpowszechnia, posiada i/lub w inny sposób narusza prawa do własności intelektualnej w szczególności stworzonych przez Instruktorów biorących udział w SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition choreografii, uczestnik lub jego prawny opiekun zobowiązuje się do uiszczenia kary w wysokości stu złotych za każde rozpoczęte 10 sekund utrwalonej bez zgody organizatora treści.
 19. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od organizatora SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition zostaną odwołane lub skrócone, organizator zobowiązuje się zwrócić kwotę za niewykorzystanie dni udziału w SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition uczestnikowi po pomniejszeniu jej o poniesione koszty, które nie stanowią jego wynagrodzenia (w szczególności są to transport, ubezpieczenie, opłaty gwarantowane instruktorów, opłata noclegowa, itp.). Za przyczyny niezależne od organizatora w szczególności uważa się wszelkie stany natury i wpływy sił wyższych określane powszechnie za co najmniej trudne do przewidzenia jak między innymi: pożar, powódź, huragan, uderzenie piorunu, eksplozja, obsuwanie się ziemi, grad, upadek pojazdu powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, wojna, rewolucja, stan wojenny, klęska żywiołowa, epidemia.
 20. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 15 czerwca 2022 roku organizator zwraca jedynie 50% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 1 lipca 2022 roku organizator zwraca jedynie 25% wpłaconej ponad bezzwrotna zaliczkę kwoty. W przypadku rezygnacji po 10 lipca 2022 roku – organizator nie przewiduje żadnych zwrotów.
 21. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania 3 zajęć dziennie podczas SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition. Z przyczyn niezależnych od Organizatora w tym w szczególności wymienionych w punkcie 24, gdy nie będzie możliwe przybycie zaproszonego instruktora i przeprowadzenie przez niego zajęć, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zaproszonego instruktora przy zachowaniu gwarantowanych liczby zajęć dla grup oraz pakietów zajęć.
 22. Uczestnik biorący udział w SDA Camp Kids & Youth 2022 – Summer Edition jak i wydarzeniach organizowanych przez Organizatora poprzez przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach, oświadcza wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 23. W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w terminie do dnia 10 lipca 2022. W przypadku odwołania warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłacone środki, na numer konta numer konta z którego dokonano zapłaty, w terminie 3 tygodni od daty poinformowania Uczestnika o odwołaniu warsztatów. Oświadczenie o odwołaniu warsztatów zostanie przesłane uczestnikowi drogą mailową na podany przez niego adres w trakcie rejestracji.
 24. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych przez Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Wyrażenie niniejszej zgody jest warunkiem koniecznym prowadzenia korespondencji.
 25. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD z siedzibą w Złotoryi (59-500), ul. Gwarków 21. Dobrowolnie podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak firmie ubezpieczeniowej, operatorom transportowym, hotelom i innym podwykonawcom współtworzącym imprezę. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Back to top: